Facebooktwitterlinkedin

Masters Research

  Polish Badania ankietowe Mastersów – kliknij tutaj

Kwestionariusz ankiety na temat nawyków żywieniowych, został przygotowany przez doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w  Krakowie. Badanie jest prowadzone pod kierownictwem
prof. dr. hab. Zbigniewa Szyguły.
Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.
Jeżeli chcesz otrzymać swoje wyniki testu z komentarzem. Skontaktuj się z autorami ankiety: krakowawf@gmail.com

.

EnglishMasters questionnaire research – click here

This nutrition questionnaire has been developed by doctoral students of the University School of Physical Education in Krakow. The questionnaire survey is directed by Professor Zbigniew Szyguła.
The survey is anonymous and the information obtained will be used only for scientific purposes.
If you want to get your test results with a commentary. Please contact the survey authors: krakowawf@gmail.com

.

.

.

.

.